Regulamin platformy i sklepu

Właścicielem platformy fizjodiagnostyka.pl jest:

FIZJODIAGNOSTYKA DARIUSZ CIBOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Swarzędzu, adres siedziby: ul. Żeromskiego 16, 62-020, NIP: 7773407032, REGON: 525460086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039578.

zwana dalej Organizatorem /Administratorem

Kontakt z Organizatorem Szkoleń odbywa się:

Telefonicznie – nr kontaktowy +48 505434548 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00

Mailowo – adres poczty elektronicznej: kontakt@fizjodiagnostyka.pl

Listownie – adres miejscowy : FizjoDiagnostyka Dariusz Ciborowski Spółka Komandytowa, ul. Żeromskiego 16, 62-020 Swarzędz.

Postanowienia ogólne

• Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej, a w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenia udostępnione na platformie. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie Organizatora. W celu korzystania z platformy Użytkownicy muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej .

• Dołączenie do wybranego kursu odbywa się po zakończeniu procesu zakupowego z wykorzystaniem platformy sklepu online w przypadku szkoleń płatnych lub po zalogowaniu do platformy w przypadku szkoleń bezpłatnych. Oba procesy wymagają rejestracji Użytkownika na platformie.

• Zakup książek i ebooków odbywa się po zakończeniu procesu zakupowego z wykorzystaniem platformy sklepu online. Proces wymaga rejestracji Użytkownika na platformie.

• Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego i/lub formularza zakupowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

• Organizator przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– adres email,

– nr telefonu,

– dane firmy na którą wystawiane są faktury,

• Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w bazę swoich danych osobowych, jak również żądać usunięcia jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tej prośby w formie mailowej na adres kontakt@fizjodiagnostyka.pl

Zmiana regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona  na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian  w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

• Administratorem danych osobowych jest:

FIZJODIAGNOSTYKA DARIUSZ CIBOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Swarzędzu, adres siedziby: ul. Żeromskiego 16, 62-020, NIP: 7773407032, REGON: 525460086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039578.

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem https://fizjodiagnostyka.pl/polityka-prywatnosci

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PLATFORMY FIZJODIAGNOSTYKA.PL

§1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 344) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych online.
 1. Usługodawca – właściciel i administrator domeny fizjodiagnostyka.pl – FIZJODIAGNOSTYKA DARIUSZ CIBOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Swarzędzu, adres siedziby: ul. Żeromskiego 16, 62-020, NIP: 7773407032, REGON: 525460086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039578. Adres email: kontakt@dev.ald.kylos.pl
 1. Serwis, platforma – strona www znajdująca się pod adresem fizjodiagnostyka.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych książek, e-booków, kursów i szkoleń.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.
 1. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie fizjodiagnostyka.pl
 1. Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne szkolenia online, których zakup dostępny jest w serwisie fizjodiagnostyka.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą.

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez  FIZJODIAGNOSTYKA DARIUSZ CIBOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Swarzędzu, adres siedziby: ul. Żeromskiego 16, 62-020, NIP: 7773407032, REGON: 525460086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039578, z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 1. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 1. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie, Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.
 1. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).

 2. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie roku od dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto. Konto Klienta nie jest częścią Sklepu. Jest zakładane na zewnętrznej platformie WebToLearn, która dostarcza rozwiązanie informatyczne pozwalające na umożliwienie dostarczenia Użytkownikom dostępu do Produktów.
 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na enedu.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.
 1. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie Serwisu.
 1. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin”.

 2. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności tPay. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności tPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności plac Andersa 3/17 piętro, 61-894 Poznań. 

 3. Wybrany operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany dostawców integratorów płatności wskazanych wyżej.

 4. Po otrzymaniu płatności Usługodawca zobowiązuje się przydzielić automatyczny dostęp do wykupionych materiałów wirtualnych i dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość, w której wskazuje ścieżkę dostępu do Usługi w formie video na urządzenia typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub dołączenie do wydarzenia on-line (webinaru) fizjodiagnostyka.pl w wyznaczonym w zamówieniu terminie.

 5. Wysyłanie produktów fizycznych (książki) odbywa się za pośrednictwem magazynu zewnętrznego IMKER sp. z o.o. (dawniej IMKER Krzysztof Bartnik), ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość.

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 1. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 1. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania.

 

§ 6. UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY I LICENCJA

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach platformy enedu.pl, na zasadach określonych w przypadku każdego z produktów. 
 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie enedu.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 1. Usługobiorca nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania materiałów wideo.
 1. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą enedu.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 1. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Usługobiorcy odszkodowania za straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@dev.ald.kylos.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 1. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 1. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę.
 1. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Usługobiorcy w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego oraz Usługobiorcy w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Usługodawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: 

FIZJODIAGNOSTYKA DARIUSZ CIBOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Swarzędzu, adres siedziby: ul. Żeromskiego 16, 62-020, NIP: 7773407032, REGON: 525460086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039578,

lub pocztą elektroniczną: kontakt@dev.ald.kylos.pl

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. Akceptacja regulaminu oznacza potwierdzenie uzyskania informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 1. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 1. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 1. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Usługowca odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Usługobiorcy.
 1. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć zwracany towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
 1. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Usługobiorca, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.
 1. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.
 1. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2023 roku.

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWĄ TREŚĆ KSIĄŻKI

Po podaniu adresu e-mail przykładowa treść w formie PDF zostanie niezwłocznie wysłana na Twojego maila

Pobierając materiał wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. O szczegółach przeczytasz w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz wypisać się z listy klikając przycisk na dole każdego wysłanego przez nas e-maila

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWĄ TREŚĆ KSIĄŻKI

Po podaniu adresu e-mail przykładowa treść w formie PDF zostanie niezwłocznie wysłana na Twojego maila

Pobierając materiał wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. O szczegółach przeczytasz w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz wypisać się z listy klikając przycisk na dole każdego wysłanego przez nas e-maila